Napakalaki ng epekto ng COVID-19 pandemic sa buhay ng lahat ng tao, direktang nagkasakit ang iba at ang iba naman ay hindi direkta ang epekto (nagbago ang pang-araw-araw na buhay). Iniimbitahan ka naming lumahok sa aming pag-aaral. Ang COVID-19, personality, and quality of life: Self-enhancement in the time of pandemic ay isang international na proyekto tungkol sa paniniwala, damdamin, at pananaw natin tungkol sa pandemic, at paano nauugnay ang pagkatao natin sa mga ito. Ang tagapangasiwa ng proyektong ito ay si Dr. Magdalena Zemojtel-Piotrowska ng Cross-Cultural Psychology Center ng University of Warsaw, Poland. Makikita mo ang listahan ng mga miyembro ng proyekto sa, https://www.crossculturalpsychlab.com/ , Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay bumuo ng kumprehensibong pagka-unawa sa mga reaksyon (emosyon at pag-iisip) ng mga tao sa COVID-19 pandemic.

Kung pumapayag ka sa paglahok:
- Magtatagal lang ng humigit-kumulang na 20-30 minuto ang paglahok,
- Kailangang ang edad mo ay hindi bababa sa 18 taong gulang,
- Tatanungin ka tungkol sa iyong edad, kasarian, katutubong pinagmulan o ethnicity, at estadong pag-ekonomiya ng iyong pamilya. Tatanungin ka rin namin tungkol sa lungsod kung saan ka nakatira (lokasyon) dahil mahalaga ang impormasyong ito sa pagsusuri namin ng datos. Anonymous ang paglahok mo at lahat ng datos na ibibigay mo ay dito lamang gagamitin sa sama-samang pagsusuri sa pag-aaral na ito.

Kung pumapayag kang lumahok, i-click ang "Pumapayag ako" na makikita sa ibaba. Kung hindi ka pumapayag na lumahok, i-click naman ang "Hindi ako pumapayag" o iwan ang browser.